Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Schemata

Artikel 1
Definities
1. "Schemata": een van de medewerkers van Schemata die handelingsbevoegd is namens Schemata.
2. Cliënt: de persoon (of personen) voor wie de begeleiding van Schemata bedoeld is.
3. Opdrachtgever: de persoon of instantie die de opdracht aan Schemata verstrekt en  betaalt.
4. De cliënt en de opdrachtgever kunnen in persoon dezelfde zijn.

Artikel 2
Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst wordt in ieder geval geacht tot stand te komen door het agenderen van een vervolgafspraak na de kennismaking (intake), tussen de cliënt en Schemata.
1. De cliënt/opdrachtgever verplicht zich hierdoor tot het betalen van de afgesproken  kosten.
2. De cliënt verplicht zich hierdoor tot de benodigde persoonlijke inzet en tot het nemen van zijn verantwoordelijkheid voor zichzelf.
3. Schemata verplicht zichzelf om zich in te spannen binnen de gesprekken en binnen de kaders van de bedrijfsfilosofie van Schemata.

Wat tijdens de gesprekken van de cliënt met Schemata wordt besproken en al dat hieruit voortvloeit, wordt als persoonlijk en vertrouwelijk beschouwd. Ook de opdrachtgever die niet dezelfde persoon of instantie is als de cliënt, heeft geen recht op kennisgeving betreffende de inhoud van de gesprekken. Uitsluitend “de cliënt als natuurlijk persoon” heeft het recht om inzage in de gespreksinhoud te eisen. Schemata behoudt zich het recht voor om op geheel eigen wijze inhoud te geven aan de dossiers welke over de gesprekken worden bijgehouden. 

Artikel 3
Betalingen
1. Betalingen geschieden op basis van een factuur van Schemata. De cliënt toetst de  factuur direct op zijn juistheid.
2. Betaling geschiedt middels automatische incasso of overboeking per bank door de  cliënt/opdrachtgever.
3. Bij betaling via de bank is het verschuldigde bedrag uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum  ontvangen. Betalingen zullen allereerst in mindering gebracht worden op de  oudst  openstaande facturen.
4. Als het verschuldigd bedrag, ongeacht de wijze van betaling, niet binnen 30 dagen na  dagtekening van de factuur is ontvangen mag Schemata vanaf dat moment zonder  ingebrekestelling de hiervoor geldende wettelijke rente in rekening brengen en een  herinnering sturen.
5. Schemata is gerechtigd voor betalingsherinnering en aanmaning € 5,00  administratiekosten in rekening te brengen.
6. Is het verschuldigd bedrag binnen 14 dagen na het sturen van de betalingsherinnering nog niet ontvangen, dan is Schemata gerechtigd een aanmaning  te sturen.
7. Is het verschuldigde bedrag binnen 14 na dagtekening van de aanmaning niet  ontvangen dan is Schemata gerechtigd een incassomaatregel te treffen.
8. Alle (buiten)gerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever; de buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het totaal verschuldigd bedrag met een minimum van € 25,00 exclusief BTW.

Artikel 4
Middels het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek en/of het aanwezig zijn bij een kennismakingsgesprek (intakegesprek), gaat de bezoeker onvoorwaardelijk akkoord met alle voorwaarden welke door Schemata worden aangehouden en vrijwaart de bezoeker en/of de cliënt Schemata in deze onvoorwaardelijk van alle directe of indirecte aansprakelijkheid. Onze algemene voorwaarden staan ter beschikking op onze internetsite en zijn op schrift te ontvangen door deze op te vragen middels het versturen van een bericht via onze contactpagina. Vraag ons hier specifiek om de algemene voorwaarden van Schemata. Vergeet niet uw gegevens achter te laten. Wij sturen u deze dan graag toe. De voorwaarden worden u tevens ter ontvangst aangeboden tijdens het eerste persoonlijke contact.

Artikel 5
Annulering afspraak
De cliënt/opdrachtgever is het overeengekomen honorarium (zonder nadere afspraken minimaal €92,50 euro per uur) verschuldigd als de cliënt niet is verschenen voor een consult, tenzij: de cliënt de afspraak 24 uur voorafgaand aan het geplande gesprek telefonisch of per e-mail heeft afgezegd. Dit geldt niet voor het kennismakingsgesprek. Wij zouden het echter wel op prijs stellen als u het ons laat weten indien u verhinderd bent. Zo kunnen wij in deze tijd anderen helpen. Uiteraard is er dan tevens een nieuwe afspraak te maken. Indien er sprake is van overmacht vervalt de betalingsverplichting. Hier moeten echter wel bewijzen voor aangedragen worden.

Artikel 6
Schemata is nooit aansprakelijk voor de beslissingen en daden van de cliënt, of het doen of laten van een cliënt, al of niet naar aanleiding van een gesprek of de inhoud die hieruit volgt. De cliënt vrijwaart Schemata in deze onvoorwaardelijk van alle aansprakelijkheid.

Artikel 7
De cliënt/opdrachtgever gaat ermee akkoord dat telefonische gesprekken mogen worden opgenomen, en dat gevraagd kan worden of persoonlijke gesprekken mogen worden opgenomen (beeld en/of geluid). Aan het begin van de opname zal de cliënt uiteraard netjes hardop worden gevraagd of hij/zij akkoord gaat met de opname van het consult. Geluids- en/of video opnamen kunnen zodoende door Schemata uitsluitend worden gebruikt voor al hetgeen betrekking heeft op het dossier van de cliënt. Het is voor de cliënt ofwel derden, niet toegestaan om enige vorm van opnamen van de gesprekken of inhoud van de dienstverlening in welke vorm of mediaformaat ook, publiekelijk ter beschikking te stellen voor welke reden dan ook.

Artikel 8
Vanaf de gemaakte afspraak voor een 2e consult volgend op het intakegesprek, is er officieel sprake van een overeenkomst van dienstverlening en is de cliënt/opdrachtgever het gespreksbedrag (zonder nadere afspraken minimaal €92,50 per uur) verschuldigd. Deze regel is niet van toepassing indien is voldaan aan de ontlastende handeling tezamen met het gevolg hieraan, zoals besproken in artikel 5.

Artikel 9
Facturen worden in PDF formaat per e-mail verstuurd, of per post aan de cliënt verzonden.

Artikel 10
Afspraken over betaalwijzen worden gemaakt tijdens het eerste consult. Voordat deze zijn overeengekomen geldt, dat er zonder nadere afspraken, door cliënt/opdrachtgever minimaal €92,50 per uur verschuldigd is aan Schemata. Het is aan Schemata om te bepalen hoe de vorderingen worden geïnd. Uiteraard alles in redelijkheid naar gelang de situatie.

Artikel 11
Schemata doet haar best om uw vragen per telefoon of e-mail zo spoedig mogelijk te beantwoorden. Bent u binnen een traject (er is een datum voor een vervolggesprek overeengekomen en bevestigd per e-mail) dan zullen wij proberen om u binnen een week antwoord te geven op uw vragen. Indien er geen vervolggesprek is overeengekomen, zullen wij proberen om u binnen vier weken van een antwoord op uw vragen te voorzien. Wij willen u er wellicht ten overvloede op wijzen, dat er helaas altijd omstandigheden kunnen ontstaan waardoor u langer zal moeten wachten op toegezegde inhoudelijke antwoorden. Verder vragen wij u te allen tijde om in acht te nemen dat wij deze service, tenzij anders overeengekomen, kosteloos aanbieden (met inachtneming van een 'fair use policy' waarvan wij ons daarom het recht voorbehouden zelf de grenzen te bepalen). Uiteraard zijn er geen garanties te geven voor het bestaan van een inhoudelijk antwoord op uw vraag. Tevens kan het van belang zijn dat u zelf invulling geeft aan de vragen die u hebt. Mocht u meer zekerheid willen met betrekking tot de aandacht van uw hulpverlener, dan kunt u met uw hulpverlener een persoonlijk consult inplannen.

Artikel 12
Schemata heeft het recht om consulten te doen vervallen op grond van; waarneming; noodsituaties betrekking hebbende op cliënten en in geval van overmacht. Indien een consult geen doorgang kan vinden, zal Schemata het betreffende consult alsnog op een voor beide partijen geschikt moment aanbieden, behoudens in gevallen van overmacht. Mocht het consult geen doorgang kunnen vinden en is een aanbod voor een vervangend consult bij een der partijen niet de gewenste schikking, dan kunnen alternatieve afspraken worden overeengekomen. Schemata is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen van het vervallen van een consult.

Artikel 13
Het betreden van de door Schemata gebruikte gespreks-, vergader-, behandel- en trainingsruimtes, is volledig op eigen risico van opdrachtgever/cliënt.

Artikel 14
Uitsluiting aansprakelijkheid
Schemata is nimmer aansprakelijk uit welke hoofde dan ook voor enige, door de cliënt/opdrachtgever of door derden geleden of te lijden schade of gevolgschade, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Artikel 15
Eigen verantwoordelijkheid cliënt
Schemata is niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een onbedoelde of onverantwoordelijke toepassing van de geleverde diensten. De cliënt blijft altijd verantwoordelijk voor zichzelf.

Artikel 16
Beperking aansprakelijkheid
De eventuele aansprakelijkheid van Schemata voor schade van de cliënt/opdrachtgever is beperkt tot het bedrag dat onze verzekeraar in het desbetreffende geval zal uitkeren.

Artikel 17
Bij hoge uitzondering bestaat de mogelijkheid tot het agenderen van consulten in de avonduren of in het weekeinde.

Artikel 18
De adressen waar de gesprekken plaatsvinden wisselen, aangezien Schemata niet vanuit een vasts vestiging werkt. Schemata maakt geen gebruik van een praktijkruimte. Zij is in overleg daar aanwezig waar u haar nodig acht.

Artikel 19
Indien cliënten klachten hebben over hun vertrouwenspersoon kunnen zij zich gerust wenden tot deze zelfde vertrouwenspersoon. Geef eventuele klachten altijd schriftelijk aan ons door. Mocht u er niet uitkomen met de hulpverlener dan kunt u een klachtenprocedure opstarten (http://www.psynip.nl/het-nip/tuchtrecht-en-klachten.html). Indien de hulpverlener, om welke reden dan ook, uit eigen beweging aangeeft niet de juiste hulp (meer) te kunnen verlenen aan een cliënt /cliënten, vervalt de betalingsverplichting. De cliënt kan doorverwezen worden.

Artikel 20
Indien bepalingen of artikelen in deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook nietig verklaard mochten worden, dan blijven de overige bepalingen en artikelen onverminderd van toepassing.

Artikel 21
Alle wijzigingen in bereikbaarheid (adres, telefoon, e-mail) dient de cliënt zo spoedig mogelijk schriftelijk door te
geven aan Schemata.

Artikel 22
Schemata behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden, de disclaimer en eventuele bijzondere voorwaarden te allen tijde en zonder uitdrukkelijke kennisgeving aan te passen.

 

Algemene betalingsvoorwaarden Schemata

Artikel 1
Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en
behandelingsovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog en de cliënt. 

Artikel 2
Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van het onderzoek en/of de behandeling
worden geannuleerd. Dit is kosteloos. Bij niet annuleren (no show) of bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak, ongeacht de reden of oorzaak, zal het tarief van het consult (€ 92,50) in rekening gebracht worden. De kosten zijn geheel ten laste va de cliënt en kunnen niet aan de verzekeraar gedeclareerd worden.

Artikel 3
De psycholoog stuurt binnen 30 dagen na de onderzoeks- en/of behandelingsdatum een factuur naar de cliënt.

Artikel 4
Alle door de psycholoog gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen dienen te worden voldaan binnen 30 dagen na de datum van verzending van de factuur. De cliënt kan betaling niet achterwege laten met enig beroep op verrekening.

Artikel 5
Indien door de cliënt aan de psycholoog machtiging is verleend tot bank- of giro-incasso dan wel aan de psycholoog een getekende acceptgiro betalingsopdracht is afgegeven, dan wordt hiervan eerst op of omstreeks de twintigste dag na de factuurdatum gebruikgemaakt.

Artikel 6
Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, of indien binnen 10 dagen na de onder art.5 bedoelde handeling geen betaling is ontvangen, is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, en kan de psycholoog rente in rekening brengen van 1% per maand over het openstaande bedrag, zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 7
Bij niet betaling binnen 30 dagen na factuurdatum kan de psycholoog de cliënt een
betalingsherinnering sturen. Voor het zenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van € 15 als administratiekosten aan de cliënt in rekening gebracht.

Artikel 8
Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen dan is de psycholoog zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd
incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 9
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de invordering van de
gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn
vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 113,45.

Artikel 10
Bij betalingsachterstand is de psycholoog gerechtigd, tenzij de behandeling zich hiertegen verzet, verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

___________________________________________________________________________
Note
Op al onze behandelingen zijn de Algemene Voorwaarden van het NIP reglement van toepassing.  Indien u vragen heeft naar aanleiding van het bovenstaande, of andere informatie op deze internetsite, kunt u ons dit laten weten via ons contactformulier.